Náměty k ekonomickému programu ODS 2021

česko.PROsperující

svobodu občanům, povinnosti státu

Zrušme kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení zdrcujícím způsobem zvyšují byrokratickou zátěž podnikání. 26 let se bez nich česká daňová správa bez potíží obešla. Drastické sankce udělované automatickým systémem i za banální pochybení jsou zcela nemravné a v rámci zvyklostí správního řízení nesystémové. Média se v minulosti soustředila především na EET. EET je ale už v tuto chvíli naštěstí prakticky pohřbeno, přitom daleko horší prvek, který šikanuje mnohem víc subjektů, stále ještě zapleveluje náš daňový systém.

Odstraňme ze zákona povinnost zveřejňování účetních závěrek firem zapsaných v obchodním rejstříku

Jde o extrémně nepopulární a masivně nedodržované ustanovení, které nemá valného smyslu. Ponechme – podobně jako v USA – tuto povinnost jen veřejně obchodovaným společnostem. U subjektů soukromým to nechme na dobrovolnosti. Finanční správa k potřebným informacím přístup má, oprávněným stakeholderům (např. úvěrujícím bankám) je firma vydá, ostatním do toho nic není.

Zrušme dvoutýdenní lhůtu, kdy nemocenskou platí zaměstnavatel a převeďme tuto povinnost na stát

Stát je poskytovatelem sociálního zabezpečení. Za tím účelem subjekty masivně zdaňuje. Pro některé – zejména ty nejmenší - zaměstnavatele může být tato položka významnou zátěží. Systém v tomto režimu fungoval po většinu doby existence České republiky a osvědčil se.

Legalizujme švarcsystém

Práce prováděná v podobě podnikání je realitou ve všech sektorech ekonomiky a provozuje se masivně i ve státní správě. Jsou odvětví, kde se prakticky nedají sehnat lidé, kteří by byli ochotni pracovat na normální pracovní smlouvu. Lidé mají volbu, jakým způsobem chtějí pracovat, jen je jeden z těchto způsobů de iure nelegální. Žádné pokusy v minulosti švarcsystém potřít k ničemu nevedly. Vzdejme to a legalizujme to, co lidé chtějí.

Zvyšme limit pro povinnou registraci k DPH na 5 mil. Kč

Pro subjekty, které k DPH registrováni být nechtějí, je třeba valorizovat hranici pro registraci. Současná hranice je v zákoně od roku 2004. 1 mil. Kč v roce 2004 je 1 406 tis. Kč v cenách roku 2020 (měřeno CPI). Původní úprava DPH v zákoně z roku 1992 měla limit dokonce 2 mil. Kč, což by v cenách roku 2020 představovalo 6198 tis. Kč. Registrace k DPH má smysl v některých odvětvích (obchod), kde se budou registrovat dobrovolně subjekty i s minimálními tržbami. Naopak v odvětvích drobných služeb zaměřených na spotřebitele se logicky subjekty registraci vyhýbají, protože to snižuje jejich konkurenceschopnost. V některých případech je uvalení DPH až společensky nežádoucí. Např. u právních služeb, kde tíhu DPH nesou prakticky jen spotřebitelé (pro které jsou tyto služby často už tak dost drahé), zatímco firmy – plátci DPH – jej prakticky neplatí.

Vraťme základní zdaňovací období pro DPH na 3 měsíce

Do roku 2012 bylo základní období pro podávání DPH tříměsíční (pokud subjekt nedosáhl určitých limitů – zjednodušeně nebyl příliš velký). Od roku 2012 se přešlo na standardní měsíční období, protože „všichni jsou podezřelí“. Není k tomu žádný důvod, jen to neúměrně zvyšuje zátěž malých subjektů. Vůbec žádný smysl pak nedává, že u s.r.o. je nutné podávat kontrolní hlášení měsíčně, i když se daňová přiznání podávají kvartálně. Pokud by kontrolní hlášení nebyla zrušena, je nutně přinejmenším dát příslušné frekvence do souladu.

Naučme státní správu anglicky

Chceme-li být „country for the future“, technologickým a podnikatelským centrem, je nutné, aby státní správa plynule komunikovala v angličtině. Většina orgánů státní správy (snad s výjimkou CzechInvestu a několika málo dalších) je zcela neschopná komunikovat jinak než česky. S tím se prostě v globalizovaném světě nelze spokojit. Není náhodou, že v mezinárodně podnikatelsky nejúspěšnějších neanglicky mluvících zemích (Izrael, Estonsko…) komunikuje státní správa v angličtině bezproblémově.

Slučme měsíční výkazy související se zaměstnáváním (daně, ZP, sociální zabezpečení) do jednoho

Zaměstnávání zaměstnanců je zatíženo enormní byrokratickou zátěží. I u nejmenších firmy s jedním zaměstnancem se musí měsíčně vypravovat štůsek dokladů minimálně pro dvě instituce. Tyto doklady jsou přitom redundantní. Když už to musí být, slučme je do jednoho dokladu a jedné platby, kterou si státní mašinerie rozdistribuuje podle uvážení.

Zaveďme povinnost Finanční správy registrovat dobrovolné plátce k DPH bez udání důvodu a znemožněme jí registraci zrušit jinak než na žádost plátce

Dobrovolná registrace k DPH je nyní zatížena nesmyslným balastem, kdy FÚ obvykle vyžaduje důkaz o činnosti daňového subjektu, což se často realizuje absurdními falešnými transakcemi činěnými jen pro sebe sama. Pokud naopak subjekt nějakou dobu nevykazuje činnost, FÚ registraci k DPH ruší. Obé je naprosto zbytečnou byrokratickou zátěží na straně subjektu i úřadu, kterou je třeba odstranit.

Odstraňme ze Zákona o obchodních korporacích možnost soudu vyloučit statutární orgány na 3 roky z výkonů funkce statutárních orgánů v případě úpadku

Bankroty firem jsou nutnou a pozitivní součástí kapitalismu a stajně jako je nutné, aby bylo snadné firmy zakládat, je nutné stejně snadno a bez následků firmy i likvidovat, aby se v nich vázané zdroje mohly co nejrychleji realokovat. České zákony mají dnes dost prostředků k tomu, aby statutární orgány společností motivovaly k dobré správě a čelily podvodům a to v rovině civilní i trestní. Možnost vyloučit člověka z výkonu funkce statutárního orgánu (mimo formu trestu uloženého soudem) je zbytečná, stejně ji lze obejít a v důsledku je to jeden z důvodů, proč je Obchodní rejstřík plný "zombie" firem.

Zrušíme zpoplatnění řízení o závazném posouzení podle daňového řádu, tj. Finanční správa bude povinna vydávat závazná stanoviska bezplatně

V tuto chvíli existuje povinnost FÚ vydávat tzv. závazná posouzení k daňovým otázkám za cenu 10 tis. Kč, což jejich využitelnost dost limituje. Je třeba vytvořit jasné a čitelné daňové prostředí, kde odpovědnost leží na bedrech státu.

Zaveďme do zákona možnost ověřovat kopie identifikačních dokladů notáři

V současné době není možné nechat si v ČR (na rozdíl od řady jiných zemí vč. zemí EU) ověřit kopii pasu či jiného identifikačního dokladu. Je to zdánlivě banální problém, který ale výrazně komplikuje mezinárodní obchod, zakládání firem a bankovních účtů v zahraničí a je nutno jej různými komplikovanými způsoby obcházet.

Česká republika není dobré místo pro business. ODS by se měla primárně soustředit na témata, ve kterých je silnější, než všechny ostatní strany: ekonomická témata a podnikání. Pokud bude Česká republika prosperující zemí, která tvoří hodnoty, budeme mít zdroje i na financování zdravotnictví, sociálního systému, školství a bezpečnosti.


Tomáš Šalamon

kandidát ODS do parlamentních voleb, 42 let, podnikatel, vysokoškolský učitel, Roztoky

ODS Roztoky

Dlouhodobě dáváme stanoviska ke všem programovým oblastem. ODS by se měla primárně soustředit na to, v čem je silnější, než všechny ostatní strany: ekonomická témata a podnikání. Pokud bude Česká republika prosperující zemí, která tvoří hodnoty, budeme mít zdroje i na financování zdravotnictví, sociálního systému, školství, bezpečnosti a všech dalších oblastí.

Víc o nás

Sledujte nás

MS ODS Roztoky

Created with Solid template by TemplateMag